Úloha vedúceho partnera

Úloha VP spočíva nielen v koordinácii prác celého tímu ale hlavne v zodpovednosti za hlavné úlohy. Ide hlavne o identifikáciu a analýzu mechanizmov budovania dôvery na elektronických platformách a bariér využívania e-riešení. Má zabezpečiť analýzu obchodných dokumentov hlavne slovenských firiem a mapovanie pojmov pre dvojjazyčné automatizované preklady. Zodpovedá za nasadenie platformy, realizáciu aj zhodnotenie pilotných aplikácií. V 5.etape bude zodpovedať hlavne za tvorbu článkov, realizácii brožúry, konferencie na SK strane a vypracovanie plánu využiteľnosti a regionálnej stratégie. Aktivity všetkých na projekte zúčastnených partnerov povedú k šíreniu informácií a významnej propagácii projektu v obidvoch krajinách podľa pravidiel publicity definovaných vo vykonávacom nariadení.