Ciele a popis projektu

Projekt má za cieľ podporiť elektronickú kolaboráciu medzi malými a strednými firmami v cezhraničnom regióne vytvorením a otestovaním sieťovej obchodnej platformy pre efektívnu dôveryhodnú spoluprácu s podporou štandardizácie obchodnej komunikácie a obchodných dokumentov na báze Universal Business Language pre bezproblémové multikriteriálne vyhľadávanie potenciálnych partnerov, negociácie a tvorbu obchodných dokumentov medzi poľskými a slovenskými firmami v cezhraničnom regióne. Zároveň projekt analyzuje vhodné kolaboračné prostredie s dôrazom na budovanie dôvery, čo je jedným z kritických faktorov trvalo udržateľného rastu podľa schôdzky v Davose ale aj vyhlásení Európskej Komisie. Na základe dotazníkového prieskumu a analýzy jeho výsledkov, budú navrhnuté dôveryhodné obchodné scenáre pre cezhraničný digitálny ekosystém na báze analýzy akceptácie a nevyhnutnosti mechanizmov budovania dôvery a ich implementácie do elektronických obchodných procesov.

Pri nasadzovaní kolaboračnej platformy budú využité a doplnené koncepty z projektov 6. a 7. rámcového programu, ako napr. Seamless, eBEST, DEN4DEK. Pre odbúranie bariér v jazykovej a štandardizačnej oblasti pri obchodnej komunikácii budú vytvorené koncepty automatických prekladov (na báze ontológií). Tieto koncepty zabezpečia v čo najširšom meradle registráciu, vyhľadávanie aj negociáciu v národnom jazyku firmy s použitím štandardných obchodných pojmov. Elektronické kolaboratívne prostredie takto pomôže vytvoriť nové prepojenia firiem v cezhraničnom regióne pri zvýšení efektívnosti ich obchodných procesov. Elektronické prostredie bude testované na 30 firmách pre vyladenie automatických prekladov a funkčnosti prostredia ale zároveň poslúži aj na identifikáciu dodatočných bariér používania elektronických služieb. Elektronický trh vytvorí transparnenté prostredie pre identifikovanie vhodných partnerov v cezhraničnom regióne, ktoré nie je možné v tradičnom “fyzickom” prostredí.

Scenáre a modely kooperatívneho prostredia s mechanizmami budovania dôvery ako aj identifikovaný stav a bariéry vo využívaní týchto služieb budú použité pri tvorbe regionálnej stratégie pre udržateľný rozvoj digitálneho ekosystému pre samosprávne kraje. Táto stratégia bude prezentovať spôsoby podpory rozvoja elektronického prostredia v oblasti redukcie bariér a zvýšenia intenzity vstupu firiem cezhraničného regiónu na jednotný elektronický trh pre splnenie cieľov i2010 aj novej stratégie 2020.  Ovplyvnenými cieľovými skupinami takto budú firmy a samosprávy, avšak poskytnutím otvorených výsledkov projektu univerzitám umožníme aj týmto inštitúciám prístup k novým technológiám a konceptom, ktoré budú môcť ďalej rozvíjať ako v európskom tak hlavne v cezhraničnom meradle. Projekt prispeje k zlepšeniu problémových situácií cieľových skupín a k riešeniu ťažkostí v oblasti podnikania malých a stredných podnikov, elektronickej komunikácie a pod.

Popis jednotlivých etáp:

Prvá etapa bude zabezpečovať koordináciu a synergiu prác všetkých partnerov, či už fyzickým stretnutím alebo virtuálnymi konferenciami. Budú realizované 4 projektové stretnutia u VP a 4 stretnutia u PP1.

V druhej etape je nutné identifikovať súčasný stav v realizácii kontraktov, nasadzovaní IKT do týchto procesov a identifikáciu potrieb pre zefektívnenie a zlepšenie súčasného stavu. Vzhľadom na potrebu zvýšenia dôvery v e-kooperatívne služby je nutné identifikovať a analyzovať mechanizmy budovania dôvery dotazníkovým prieskumom a interview, ktoré budujú dôveru v nadväzovanie obchodných vzťahov s doteraz neznámymi partnermi ako aj dôveru v samotné trhové prostredie. Tie majú za úlohu udržiavať férové obchodné praktiky. Na základe tejto analýzy bude nutné vyvinúť model scenárov, ktoré by mali byť vzorovou ukážkou procesov na elektronických obchodných platformách s aspektom budovania dôvery, pričom sa zároveň identifikujú faktory účinného nasadzovania elektronických služieb do firiem.

3.etapa sa zameriava na štandardizované pojmy používané v obchodnej komunikácii a obchodných dokumentoch vymieňaných elektronicky. Bude preto potrebné vykonať analýzu týchto dokumentov vymieňaných medzi partnermi. Tieto dokumenty a regionálne normy budú analyzované v porovnaní s UBL (Universal BusinessLanguage) štandardom. Výsledkom bude vytvorenie znalostnej bázy konceptov a viacjazyčných pojmov v slovníku (doménových ontológií), ktoré sú potrebné pre podporu štandardizácie výmeny obchodných dokumentov medzi firmami v digitálnom ekosystéme. Tým sa predchádza problémom z jazykových a obchodných zvyklostí. SW mapovanie umožní automatickú transformáciu vymieňaných dokumentov (automatické preklady).  V 4. etape bude nutné testovať elektronickú obchodnú platformu a jej služby pre firmy. Bude nasadená elektronická obchodná platforma kolaboračných služieb s vyvinutými konceptami z 3. etapy. Testovanie bude prebiehať pilotnými aplikáciami, ktoré budú realizovať reálne firmy v min. počte 30.

Bude navrhnutá metrika na meranie spokojnosti a výkonnosti testovanej aplikácie a identifikáciu problémov. Pri testovaní je nutná podpora partnerov projektu, ktorá zabezpečí tréning firiem a podporu počas testovania. Na koniec sa zhodnotia realizované pilotné aplikácie a sformulujú sa ponaučenia pre ďalší rozvoj platformy.

5. etapa má spropagovať výsledky projektu a pritiahnuť pozornosť firiem a potenciálnych organizátorov e-trhu. Propagácia bude prebiehať distribúcie propagačných materiálov (dvojjazyčných letákov, posteru a brožúry), publikovaním v odborných aj vedeckých časopisoch ako aj prezentáciou firmám a inštitúciám. Zároveň bude nutné vypracovať plán ďalšej využiteľnosti projektu, ďalšieho rozvoja a stratégie reálnej adopcie inovatívnych praktík do firemných procesov pre dosiahnutie kritickej masy užívateľov. Bude vypracovaná stratégia regionálneho rozvoja v oblasti firemného e-sieťovania využiteľná samosprávnymi krajmi vo svojich strategických plánoch.