Výstupy projektu

Štúdia dôveryhodných operačných scenárov pre elektronické kooperačné prostredie / Studia wiarygodności scenariuszy operacyjnych dla elektronicznego środowiska współpracy
Prezrieť ako PDF

Správa o výsledkoch testovania / Raport o wynikach testowania
Prezrieť ako PDF

Správa o súčasných cezhraničných obchodných dokumentoch a porovnanie s UBL / Raport o obecnych transgranicznych handlowych dokumentach a porównanie z UBL
Prezrieť ako PDF

Správa o analýze nasadzovania a adopcie e-riešení pre firmy / Raport o analizie instalowania oraz adopcji e-rozwiązań dla firm
Prezrieť ako PDF

Brožúra s informáciami o projekte
Prezrieť ako PDF

Plán využiteľnosti a regionálna stratégia nasadzovania a rozvoja e-prostredia / Plan korzyści/wykorzystania oraz regionalna strategia instalowania oraz rozwoju e-środowiska
Prezrieť ako PDF

Metodika testovania a merania / Metodologia testowania oraz mierzenia
Prezrieť ako PDF

Leták s informáciami o projekte
Prezrieť ako PDF